آجر نسوز گوه ای

آجر نسوز گوه ای سری G
قبل
بعدی

آجرهای گوه ای محصولاتی هستند که در ابعاد اصلی طول و عرض از مشخصات آجرهای تخت پیروی می کنند و اما در بعد ضخامت دارای اختلاف سایز و بعبارتی دارای زوایای باز و بسته میان راستای طول و ضخامت آجر هستند.