آجر نسوز کنیک دار سری H

آجر نسوز کمانی
آجر نسوز کمانی
قبل
بعدی

آجرهای کمانی محصولاتی هستند که در ابعاد اصلی طول و عرض از مشخصات آجرهای تخت پیروی می کنند و اما در بعد ضخامت دارای اختلاف سایز و بعبارتی دارای زوایای باز وبسته مابین راستای عرض و طول ضخامت آجرها هستند .